Alapító okirat

1. Az alapítvány elnevezése: A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY
(A továbbiakban: alapítvány)
Az alapítvány közhasznú.

Az Alapítvány sem közvetett, sem közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és pártoktól támogatást nem fogad el. Az Alapítvány országgyűlési, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állit és nem támogat.

2. Alapítványtevők: BAROSS GÁBOR DUNAI EMLÉKTÚRA RÉSZTVEVŐI ÉS SEGÍTŐI

Rákóczi Margit

1106 Budapest, Hang u . 12.

Holnapi Kálmán

1087 Budapest, Kerepesi u. 5.

Darvas Lászlóné

1139 Budapest. Petneházy u. 35.

Bondár János

1135 Budapest, Aba u. 2.

Lehoczky János

1046 Budapest, Dunakeszi u. 10.

Szakál Edit

1061 Budapest, Liszt F. tér 10.

Biró Zsuzsanna

1184 Budapest, Keszőce u. 20.

dr. Biró József

1184 Budapest, Keszőce u. 20.

Rietmüller János

1182 Budapest, Flór Ferenc u. 67

dr. Czene Valéria

1037 Budapest, Orbán Balázs u. 19.

Kalocsai Mátyás

1085 Budapest, Mária u. 30.

Zsirai Emilné

1087 Budapest, Százados u. 57.

Lukács Éva

1119 Budapest. Fehérváry út 147.

dr. Kiss Irén

1147 Budapest. Balázs u. 17.

dr. Nagy Lajos

1024 Budapest. Lövőház u. 24.

Kovács Árpád

1201 Budapest, Baross u. 62.

Paor Zoltánné

1165 Budapest, Pilóta u. 16.

3. Az Alapítvány székhelye: 1147 Budapest, Ilosvai S. u. 41.

4. Az Alapítvány célja:

- a magyar közlekedési emlékek feltárása, bemutatásának előkészítése,
- a magyar vonatkozású közlekedési nyilvántartása.
- a magyar műszaki értelmiség érzelmi kötődésének medence iránt,
- pályázatok kiírása és díjazási költségeinek fedezése,
- tanulmányutak és szakmai továbbképzések költségeihez való hozzájárulás, - kiadványok készítése, postázása,
- gyermekek közlekedésre nevelése,
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése a közlekedés területén,
- a Közlekedési Múzeum hagyományőrző tevékenységének segítése

Az alapítvány tevékenységei az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjának 4. alpontja (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés), 5. alpontja (kulturális tevékenység), illetve 6. alpontja (kulturális örökség megóvása) alá tartoznak.

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében

- gazdálkodik vagyonával, a vagyona gyarapításához minden olyan eszközt felhasznál, melyet a törvény alapítványoknak megenged. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az Alapítvány vagyonának gyarapítása vállalkozás révén csak másodlagos tevékenység, mely kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az Alapítvány közhasznú céljait megvalósíthassa.

- együttműködik az országos és a helyi igazgatási szervekkel, hasonló célú alapítványokkal.

- kapcsolatot tart fenn hasonló célú külföldi alapítványokkal, intézményekkel.

5. Az Alapítvány vagyona:

a. Az Alapítvány a jelen okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás feltételeit a Kuratórium határozza meg.

b. Az Alapítvány induló vagyona: 300.000; Ft.

c. Az Alapítvány nyitott, ehhez magyar és külföldi természetes és jogi személyek bármikor csatlakozhatnak, ha célkitűzéseivel egyetértenek, értékelhető vagyoni hozzájárulást nyújtanak és az Alapító Okiratot, vagy annak másolatát mindezek jeléül aláírták.

d. Az anyagi hozzájárulás egyszeri, vagy ismétlődő, járadékjellegű pénzadomány lehet.

e. Az Alapítványhoz csatlakozni lehet ingatlan, vagy ingó-vagyon, vagy más technikai eszköz adományozásával is.

f. A vagyoni hozzájárulás a Fővárosi Bíróság által történt nyilvántartásba vételét, - illetve későbbi csatlakozás esetén. a csatlakozó elfogadását, - követő 30 napon belül esedékes.

g. Az Alapítványhoz való csatlakozás szándékát a felajánlott összeg, vagy a vagyontárgy megjelölésével a Kuratóriumnál írásban kell bejelenteni.

h. Az Alapítvány pénzvagyonát az alapítványi célra való felhasználásig, a legjobb kamatfeltételeket biztosító pénzintézetnél kell elhelyezni, vagy a Kuratórium döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasznáni, illetve értéküket megóvni. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, ennek tiszta jövedelmét az Alapítvány céljainak megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

Az Alapítványra egyebekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI tv., az Alapítvány gazdálkodási rendjére és vagyonának kezelésére a 115/1992.(VII.23.) Korm. sz. rendelet vonatkozik.

i. Számlavezető pénzintézet: Középeurópai Hitelbank.
Számlaszám: 0002-040704

6. Az Alapítvány kezelője: az 5 főből álló Kuratórium.

Gáspár János

1071 Budapest, Damjanich, u. 49.

Fekete Gábor

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 20.

Hegedüs Imre

1141 Budapest, Privigye u. 3/a

Mikus Mihály

2100 Gödöllő, Tábornok u. 41.

Morgos András

1124 Budapest, Kálló esperes u. 1.

a. Az Alapítványtevők az Alapítvány képviselő és kezelő szerveként 5 fős kuratóriumot hoznak létre. A Kuratórium elnöke: Gáspár János (lakcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 49.), ügyvezető igazgatója: Fekete Gábor (lakcím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 20.).

b. A Kuratórium munkáját az elnök irányítja. A Kuratórium működését maga határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatában, amely tartalmazza a Kuratórium működésének és a Kuratórium elnökének részletes hatásköri szabályait.

c. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak, illetve a Kuratóriumnak gondoskodnia kell arról, hogy az alapítványi eszközök, források igénybevételéért folyamodók közül az arra leginkább érdemesek pályázat útján kerüljenek kiválasztásra.

d. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésére megbízási jogviszony alapján eseti, vagy állandó jelleggel más, arra alkalmas szakjellegű vagy bankintézményt is igénybe vehet.

e. A kuratóriumi feladatai:

1) Gondoskodik az alapítványi vagyon felhasználásáról, befektetéséről

2) Gondoskodik a pénzkezelési és a befektetési szabályzat elkészítéséről.

3) Az Alapítvány céljainak elérése érdekében felkutatja azokat a gócpontokat, ahol hatékonyan tudja segíteni a céljainak megvalósítását.

4) Negyedévenként nyilvános pályázatokat ír ki és meghatározza a megcélzottak körét, a pályázati feltételeket, a támogatott célt, a pályázat benyújtásának módját, formáját és határidejét, valamint az értékelés időpontját. Amennyiben a pályázat elbírálása nagyobb vagy különleges szakképzettséget igényel, úgy a Kuratórium kérheti szakértő részvételét a munkában. A pályázókat (mind a győzteseket, mind veszteseket) a kuratórium írásban köteles értesíteni, és a győztesekkel köteles közölni a pályadíj átvételének helyét és módját.

5) Pályázaton kívül támogathat célt vagy személyt, amennyiben a kívánt személy vagy intézmény megjelölésével az Alapítványon keresztül juttatják a kiválasztottak részére anyagi támogatást.

6) Az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében olyan reklám, propaganda anyagot készít, mely bemutatja az Alapítvány céljait és működési mechanizmusát, továbbá támogatókat kutat fel, az Alapítvány működését olyan szponzorokkal ismerteti meg, akiknek céljai az Alapítvány céljaival egybeesnek

7) A kuratóriumi ülés keretén belül határozattal hagyja jóvá az Alapítvány mérlegét, éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

f. A kuratórium ügyrendje:

1) A kuratórium üléseit az Alapítvány hivatalos helyiségében tartja, évente legalább egy alkalommal.

2) A kuratórium ülését a kuratórium elnöke a napirend megjelölésével legalább tíz nappal az ülés időpontja előtt írásban hívja össze.

3) A kuratórium üléseire a Pénzügyi Ellenőrző Testület tagjai meghívást kapnak és azokon tanácskozási joggal vehetnek részt.

4) A kuratórium ülései nem nyilvánosak. A kuratórium határozatképességéhez a tagok több mint 50%-ának jelenléte szükséges. Határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyben föl kell tüntetni a határozat tartalmát, meghozatalának időpontját, hatályát, valamint azt, hogy a kuratóriumi tagok közül ki hogyan szavazott.

5) A kuratórium határozatairól Határozatok Könyvét kell vezetni, amelybe folyamatos sorszámozással bevezetik a határozatokat a jegyzőkönyv szerinti tartalommal. A határozatokat írásban kell közölni az abban érintett személyekkel.

g. A Kuratórium saját működéséről és az alapítványi vagyon gyarapodásáról, illetve felhasználásáról az alapítványtevőknek évente egyszer nyilvánosan beszámol. Az Alapítványt kezelő szervezet költségeit az Alapítvány vagyonából fedezi. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülhetnek, az alapítványi cél érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült, igazolt költségeik megtérítését kérhetik.

h. Összeférhetetlenségi szabályok:

1) A kuratórium tagjai és közvetlen hozzátartozóik az Alapítvány által adott cél szerinti támogatásokra nem pályázhatnak és azokból nem részesülhetnek.

2) A kuratóriumi határozat meghozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
E korlátozások nem vonatkoznak azokra az Alapítvány célja szerinti juttatásokra, amelyek bárki számára megkötés nélkül igénybe vehetőek.

3) A kuratóriumi tag, illetve az annak jelölt személy köteles előzetesen tájékoztatni az Alapítványt illetve a többi érintett közhasznú szervezetet, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.

4) Két évig nem lehet kuratóriumi tag az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be (az annak megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig) vezető tisztséget. amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

7. Az Alapítvány felügyelő szerve a Pénzügyi Ellenőrző Testület. A Pénzügyi Ellenőrző Testület (a továbbiakban: PET) tagjait az alapítványtevők kérik föl a feladatok ellátására.

 

A PET tagjai:

Incze György  (2230 Gyömrő, Erzsébet u. 23.)
Kotcauerné Bor (Katalin  1078 Bp. István u. 6.)
Zsirai Emilné  (1106 Bp. Hungária krt. 16.)

a. A PET.feladata:

1) Ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását, a kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány alkalmazottaitól tájékoztatást kérhet.
2) A kuratórium összehívását kezdeményezi, amennyiben jogszabályt vagy az Alapítvány érdekeit sértő szabálytalanság ill. mulasztás jut tudomására, vagy pedig olyan tény merül föl, amely megalapozza a kuratóriumi tagok felelősségét.
3) Amennyiben a kuratórium a feltárt szabálytalanság illetve mulasztás megszüntetésére nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet gyakorló szervet.
4) Ellenőrzi, hogy a pályázatok útján juttatott támogatást a pályázatokban előírt céloknak és feltételeknek megfelelően használják-e föl, és visszaélés esetén indítványt tesz arra, hogy a kuratórium szüntesse meg ill. követelje vissza a támogatást. A PET szükség esetén szakértőket is igénybe vehet.

b. A PET ügyrendje:
A PET maga határozza meg ügyrendjét.

c. Összeférhetetlenségi szabályok:

1) Nem lehet a PET tagja a kuratórium elnöke, tagja illetve ezek hozzátartozója.
2) Nem lehet a PET tagja, aki ill. akinek hozzátartozója az Alapítvány célszerinti juttatásából részesül (e korlátozás nem vonatkozik a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető juttatásokra).
3) Nem lehet a PET tagja az Alapítvány alkalmazottja vagy az Alapítvánnyal más, tevékenység kifejtésére irányuló jogviszonyban áll (kivéve ha jogszabály másképp rendelkezik), sem ezek hozzátartozója.
4) A PET tagja, illetve az annak jelölt személy köteles előzetesen tájékoztatni az Alapítványt illetve a többi érintett közhasznú, szervezetet, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.
5) Két évig nem lehet a PET tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be (az annak megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig) vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


8. Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, az ügyvezető igazgató, vagy az elnök által írásban felhatalmazott személy(ek) képviseli(k). Az Alapítvány képviselői az Alapítványt akként jegyzik, hogy az előirt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá nevüket külön-külön önállóan írják alá. A kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány dolgozói fölött.
Az alapítvány bankszámlája fölötti rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és az ügyvezető igazgató együttesen gyakorolja.


9. Az Alapítvány és a nyilvánosság viszonya:

A pályázatok kiírását és a nyertesek ismertetését a Kuratórium a sajtó útján kétszer közzéteszi. A pályázat napilaban közölt szövegének tartalmaznia kell a megcélzottak körének megjelölését, a pályázati feltételeket, a támogatott célt, a pályázatok benyújtásának módját, formáját és határidejét, valamint az értékelés időpontját.
A Kuratórium évente egyszer a szakmai sajtóban közzéteszi közhasznúsági jelentését az Alapítvány tevékenységéről és az elnyert pályázatokról, valamint az éves beszámolóját. Az éves beszámolónak tartalmaznia kell az Alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait.

Bárki által megtekinthető iratok:

1) Határozatok könyve
2) Pályázati kiírások
3) Alapító okirat és ennek módosításai, valamint az Alapítvány bejegyzéséről és a módosítások átvezetéséről szóló végzésekű
4) Közhasznúsági jelentés

Ezeket az iratokat az Alapítvány köteles öt évig megőrizni, azokba az érdeklődők - a Kuratóriumnál történt előzetes bejelentkezés után - az Alapítvány székhelyén betekinthetnek és róluk saját költségükön másolatot készíthetnek.


10. Az Alapítvány megszűnése:

Ha az Alapítvány megszűnik, vagyonát a Magyarok Világszövetsége örökli azzal a kikötéssel, hogy - a vagyont elkülönítve kezeli - az alapítók eredeti célkitűzéseinek megfelelően használja fel.

Budapest, 1992. október 3.
módosítva: 2001. április 13.

 


nyomtatási nézet